• Strona Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: www.wotuiw.torun.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
REGON 871550298
NIP 956-20-48-040

WOTUiW działa na podstawie: 
  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej

  2. Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii

  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  5. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  6. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

  7. Ustawy z dnia 18 maja 1964rr. Kodeks cywilny

  8. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy

  9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych

  10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 25 czerwca 2012 roku.


 

 

Opublikowane przez: Władysław Rogalski | Data wprowadzenia: 2011-03-25 12:26:17 | Data modyfikacji: 2017-06-08 11:28:55.

Zobacz:
 Statut i Regulamin Organizacyjny . 
Data wprowadzenia: 2011-03-25 12:26:17
Data modyfikacji: 2017-06-08 11:28:55
Opublikowane przez: Władysław Rogalski