Biuletyn Informacji Publicznej  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu  www.wotuiw.torun.pl
Dane
Placówki WOTUiW
Zadania Ośrodka
Status Prawny
° Statut i Regulamin Organizacyjny
Informacje bieżące
Organy
Dyrektor
Struktura Organizacyjna
Informacje o majątku
Statystyki Ośrodka
Strategia rozwoju
Przedmiot Działaności
Inne
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia
Archiwa
Sprawdź stan spraw
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Status Prawny strona główna 

Status Prawny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
REGON 871550298
NIP 956-20-48-040

WOTUiW działa na podstawie: 
  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej

  2. Ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii

  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  5. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  6. Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

  7. Ustawy z dnia 18 maja 1964rr. Kodeks cywilny

  8. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy

  9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych

  10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 25 czerwca 2012 roku.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 12:26:17 Informację zaktualizowano 2017-06-08 11:28:55, wprowadzający: Władysław Rogalski

Zobacz:
 Statut i Regulamin Organizacyjny . 
wersja do druku